w w w . h a j j . i r

حج در قرآن و روایات

حج در حدیث ابرار

مناسک حج

اماکن اسلامی

كارگزاران حج

پایگاه ها

صفحات شخصی

منشورات بعثه

پرسش و پاسخ

کتابخانه حج

فقه الحج

آموزش مناسک حج

   انیمیشن آموزشی

   آموزش مناسک حج

حج و عمره در قرآن و حديث - فهرست موضوعى
        مقدمه
       پيش گفتار
بخش اوّل : مكّه مكرّمه
فصل اوّل : حـرم
       نام هاى مكّه
       فضيلت مكّه
ويژگى هاى مكّه
الف : احترام
       ايمنى هر ترسانى كه وارد آن شود
       ايمنى حيوانات وحشى و پرندگان در مكّه
       آن چه در مكه حرمت ندارد
ب: آن چه انجامش در مكه، حرام است
        شكستن امنيّت
        ورود غير مسلمان
        شكار و كندن درخت
        ذبح شكار
        تملّك پيدا شده
ج : آن چه در مكّه مكروه است
        اقامت بيش از يك سال
        افراشتن ساختمان
        مطالبه بدهكار
د : آن چه در مكّه سزاوار است
        نماز
        روزه
        ختم قرآن
        انفاق
هـ : آن چه براى اهل مكه سزاوار است
        خالى گذاشتن مطاف براى طواف واجب
        هم شكلى با مُحرمين
        و : هر ظلمى در آن الحاد است
        حدود حرم
آداب ورود به مكّه
        الف : احرام
        ب : غسل
        ج : تواضع و خشوع
        د : ورود از بالاى آن
آداب خروج از مكّه
        الف : صدقه دادن
        ب : خروج از پائين آن
فصل دوّم : مسجد الحرام
        فضيلت مسجد الحرام
        محدوده مسجد الحرام
        آداب ورود به مسجد الحرام
        فضيلت نماز در مسجد الحرام
فصل سوّم : خانه خدا
نام هاى خانه خدا
        الف : كعبه
        ب : بيت العتيق (خانه آزاد)
        ج : بيت الحرام
فضيلت كعبه
        الف : اولين خانه مردم
        ب : گرامى ترين خانه ها
ورود به كعبه
        الف : مستحب بودن ورود
        ب : آداب ورود
        ج : آداب خروج
        آغاز كعبه
        بازسازى كعبه
        كعبه در جاهليّت
        داستان اصحاب فيل
        آن چه در تاريخ اسلام بر كعبه گذشت
فصل چهارم : آيات و نشانه هاى كعبه
        نشانه هاى جامع
        مقام ابراهيم و جايگاه آن
حجر الأسود
        الف : حجر الأسود، دست خدا
        ب : اصل حجر الأسود
        ج : نهادن حجر الأسود در جاهليّت
        د : در دوران عبدالملك
        هـ : در عصر قرمطيان
        حِجر اسماعيل و آداب آن
        حطيم
        ملتزم
        مستجار
        ركن يمانى
        زمزم
        الف : نام هاى آن
        ب : آغاز آن
        ج : فضيلت آن
        د : نوشيدن آب آن
        هـ : اهداى آب زمزم
        بهترين جاى مسجد الحرام
        مدفن پيامبران در مسجد الحرام
        آرايش و پوشش كعبه
        تبرّك به پوشش كعبه
        فضيلت نگاه به كعبه
بخش دوّم : حجّ و عمره
فصل اوّل : حجّ
        وجوب حج و شرط هاى آن
        فلسفه حج
فضيلت حجّ
        الف : پاسخِ دعوت ابراهيم عليه السّلام
        ب : جهاد ضعيفان
        ج : برترين اعمال ، پس از جهاد
        د : برترى آن بر نماز و روزه
        هـ : حج ، برتر از صدقه
        و : فضيلت خرج كردن در راه حج
        ز : شايستگى قرض كردن براى حج
        ح : حضور همه ساله امام زمان عليه السّلام در حج
        پاداش حج
پيوسته به حج رفتن
        الف : تشويق به حجِ همه ساله
        ب : دعا براى توفيق حجِ همه ساله
        ج : نتايج پيوسته حج گزاردن
        د : معناى پيوسته حج رفتن
        هـ : ناپسندىِ پيوسته حج نرفتن براى كسى كه بتواند
        و : هشدار به آن كه تصميم حجِ دوباره ندارد
        پاداش نيّت حج
        پاداش كسى كه در مسير حج بميرد
ويژگى هاى حج گزار
        الف : باريافته بارى تعالى
        ب : مهمان خداى سبحان
        ج : در ضمانت خداى سبحان
        د : دعايش مستجاب است
آثار حجّ
        الف : پاكى
        ب : بى نيازى
        ج : نور
        د : خير دنيا و آخرت
فصل دوّم : تأخير و ترك حجّ
        هشدار نسبت به ترك حج
صفت تارك حج
        الف : كافر است
        ب : ترك كننده دستور اسلام است
        ج : هنگام مرگ ، خواستار بازگشت به زندگى است
        د : روز قيامت نابينا برانگيخته مى شود
        هشدار نسبت به تعطيل كردن خانه خدا
فصل سوّم : واجبات حجّ
        كلّيات واجبات حجّ
واجبات عمره تمتّع
الف : احرام
        حكمت احرام
        ميقات هاى احرام
        چگونگى احرام
لبّيك گفتن در احرام
        معناى لبّيك گفتن
        چگونگى لبّيك
         ثواب لبيك گويى
        همه چيز ، همصدا با لبّيك گو
آداب لبّيك گفتن
        خشوع
        زياد لبّيك گفتن
        بلند گفتن لبّيك (براى مردان)
        نگفتن لبّيك با ديدن خانه هاى مكّه
        محرّمات احرام
        مكروهات احرام
ب : طواف
        فضيلت طواف
        ادب طواف
        تشويق به طوافِ زياد هنگام خلوت بودن
استلام حجر وآداب آن
        استحباب استلام
        حكمتِ استلام
        چگونگى استلام
        تكبير
        دعا
         استلام نكردن هنگام ازدحام
        دعاهاى طواف
        ج : نماز طواف
د : سعى بين صفا و مروه
        فضيلت مسعى
        حكمت سعى
        ادب سعى
        پاداش سعى
        هـ : تقصير
واجبات حجّ تمتّع
        الف : احرام
ب : وقوف در عرفات
        آداب رفتن به عرفات
        علّت نامگذارى به «عرفات»
        افتخار خداوند به اهل عرفات
        اهميّت عرفات
        ادب حضور
        پاداش وقوف در عرفات
ج : وقوف در مشعرالحرام
        كوچ از عرفات
        پاداش وقوف در مزدلفه
        ادب حضور
د : فرود آمدن در منى
        كوچ از مشعرالحرام
        نامگذارى به «منى»
        آداب فرود آمدن در منى
        پاداش وقوف در منى
هـ : سنگ زدن به جمره
        حكمت سنگ زدن
        چگونگى سنگ زدن
        پاداش سنگ زدن
        و : قربانى
        ز : تراشيدن سر
        ح : طواف زيارت
        ط : سعى
        ى : طواف نساء
فصل چهارم : آداب حج
آنچه پيش از فرارسيدن حجّ شايسته است
        الف : آمادگى
        ب : اخلاص
        ج : شتاب
        د : يادگرفتن مناسك حجّ
        هـ : حلال كردن مال
        و : پا كيزگى ره توشه
        ز : دعا هنگام سفر حج
آنچه در مراسم حجّ شايسته است
        الف : خوشخويى
        ب : كمك به همراهان
        ج : مواظبت از ره توشه
        د : اقامت مكّه پيش از حج
        هـ : شريك ساختن ديگران در ثواب حج
        و : طواف به نيابت از امامان عليهم السّلام
        ز : ديدار امام
        كلّيات آنچه در مراسم حجّ شايسته است
آنچه پس از حج شايسته است
        الف : وداع با خانه خدا
        ب : مدينه رفتن
        ج : زود برگشتن
        د : صدقه دادن
        هـ : سوغات
آنچه پس از بازگشت شايسته است
        الف : وانهادن گناهان
        ب : ديدار با حج گزار
فصل پنجم : نوادر
        برائت از مشركان
        تحقيقى درباره مراسم برائت از مشركان
        حج گزارى پيامبران عليهم السّلام
        حجّ پيامبر صلّى الله عليه و آله
        فضيلت حجِ نيابتى
        فضيلت حج بردن كودك
        يارى رساندن به خانواده حج گزار
        حاجيان چه اندكند!
فصل ششم : حج اصغر
        فضيلت عمره
        هرماه يك عمره
        فضيلت عمره در ماه رجب
        فضيلت عمره در ماه رمضان
        عمره مفرده در ماه هاى حج
        عمره هاى پيامبر صلّى الله عليه و آله
بخش سوّم : مدينه منوّره
فصل اوّل : فضيلتِ مدينه
        نام هاى مدينه
ويژگى هاى مدينه
        الف : حرم پيامبر
        ب : هجرت گاه پيامبر
        ج : محبوب پيامبر
        د : قُبّه اسلام
        هـ : فتح با قرآن
        و : زداينده پليدى
        فضيلت اقامت در مدينه
        آداب مدينه
مسجد پيامبر صلّى الله عليه و آله
        الف : بناى آن
        ب : حدود آن
        ج : فضيلت آن
        د : فضيلت نماز در آن
        هـ : تمام خواندن نماز در آن
        و : آداب آن
فصل دوّم : زيارت پيامبر صلّى الله عليه و آله
        تشويق به زيارت آن حضرت
        سلام دادن بر او از نزديك و دور
        شفاعت پيامبر صلّى الله عليه و آله براى زائرانش
        پاداش زيارت پيامبر صلّى الله عليه و آله
        ادب زيارت پيامبر صلّى الله عليه و آله
فصل سوّم : زيارت فاطمه، دختر پيامبر صلّى الله عليه و آله
        ثواب زيارت او
        ادب زيارت حضرت فاطمه عليها السّلام
        مدفن فاطمه دختر پيامبر صلّى الله عليه و آله
        باغى از باغ هاى بهشت
فصل چهارم : زيارت امامان عليهم السّلام
        ثواب زيارتشان
        ادب زيارت قبور امامان در بقيع
        فصل پنجم : زيارت قبور شهدا