w w w . h a d j . i r

حج در قرآن و روایات

حج در حدیث ابرار

مناسک حج

اماکن اسلامی

كارگزاران حج

پایگاه ها

صفحات شخصی

منشورات بعثه

پرسش و پاسخ

کتابخانه حج

فقه الحج

آموزش مناسک حج

   انیمیشن آموزشی

   آموزش مناسک حج

 
 وظايف كلي معاونت برنامه ريزي، نظارت و ارزشيابي
  -ترسيم چشم انداز، اهداف و سياست‌هاي كلان حج و زيارت با همكاري واحدهاي ذي‌ربط
  -مطالعه و بررسي به منظور تعيين استراتژي‌هاي حج و زيارت و شناسايي اولويت ها با همكاري و مشاركت ساير واحدها
  -تهيه و تنظيم برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت بعثه و نظارت بر اجراي برنامه ها
  -طراحي و استقرار نظام برنامه ريزي و بودجه بندي در امور حج و زيارت
  -بررسي، مطالعه و اصلاح ساختار و روش‌ها
  -انجام امور برنامه ريزي و طراحي سطوح مختلف نظارتي وتهيه وتدوين ويژگي ها وخصوصيات ناظرين وتعيين صلاحيت آنها
  -تهيه وتدوين ضوابط ، معيارها ودستورالعمل هاي نظارتي ونظارت برحسن اجراي آنها
  -برنامه ريزي وپي گيري اجراي برنامه هاي ارتقاء سلامت اداري سازمان حج و زيارت
  -برنامه ريزي آموزشي جهت انجام امور نظارتي و ارزيابي عملكرد ناظرين در چارچوب مصوبات شوراي آموزش
  -طراحي و استقرار نظام ارزيابي عملكرد در امور حج و زيارت
  -انجام مطالعات و تحقيقات لازم در رابطه با برنامه هاي ارزيابي عملكرد و شاخص‌هاي مورد عمل و پيگيري جهت انجام اصلاحات لازم در چارچوب مصوبات شوراي پژوهش
  -تجزيه و تحليل عملكرد بخش‌هاي موجود در عمليات حج و زيارت و ارائه راه‌كارهاي لازم جهت ارتقاي سطح عملكرد اين بخش‌ها
  -طراحي و ايجاد ساز وکار دريافت شكايات واصله از زائران و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و بررسي آنها و پيگيري موارد تا اخذ نتيجه و پاسخگويي به شاكي
  -نظرسنجي افكار عمومي در زمينه فعّاليت‌هاي مربوط به حج و زيارت و ارائه نتايج آن جهت سياستگذاري لازم و نظارت بر نظر سنجي ‌هاي بخشي
  -طراحي وپياده سازي سيستم دريافت گزارش‌هاي وانجام بهبود مستمر براساس بازخوردهاي حاصله از اجراي آن
  -استقرار سيستم نظارت مستمر دوره اي براي سنجش ميزان مطابقت عملكرد با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل‌ها و ضوابط شاخص‌هاي ارزيابي
  -ايجاد سازو كارهاي نظارت برعملكرد مالي سازمان حج و بعثه (دريافت و پرداخت وحوه و اجراي امور مالي مربوط به عمليات حج و زيارت در داخل و خارج كشور و ...)
  -نظارت بر دريافت و مصرف اصل و منافع حاصل از وجوه مأخوذه از زائران جهت حفظ منافع آنها
  -برنامه ريزي و و ايجاد سازو کار لازم جهت بررسي ترازنامه ها و گزارش‌هاي مالي و تطبيق عملكرد با بودجه مصوب
  -انجام كليه مأموريت‌ها و وظايف در ايّام موسم
  -شركت در مجامع و شوراهاي مربوط و اداره كميسيون‌ها و كميته هاي تخصصي معاونت
  -انجام امور دبيرخانه‌اي شوراي برنامه‌ريزي، شوراي تشكيلات، شوراي فن‌آوري اطلاعات و ستاد برنامه و بودجه بعثه و پي گيري مصوبات آنها
  -توسعه و بکارگيري فن آوري هاي نوين اطلاعاتي ، اداري و مالي و اجراي برنامه هاي مرتبط با تحقق دولت الکترونيکي و اتوماسيون اداري
1- مديريت نظارت ويژه و حسابرسي:
الف: وظايف نظارتي:
  -تهيه وتدوين ضوابط ، معيارها ودستورالعمل هاي نظارتي ونظارت كلان برحسن اجراي آنها
  -طراحي سطوح مختلف نظارتي وتهيه وتدوين ويژگي ها وخصوصيات ناظرين وتعيين صلاحيت آنها
  -سازماندهي مناسب ومؤثر در بهره‌گيري از ناظرين وبررسي و به‌كارگيري شيوه هاي مناسب در اين خصوص
  -برنامه ريزي وپي گيري اجراي برنامه هاي ارتقاء سلامت اداري در سطح سازمان حج و زيارت با هماهنگي و تعامل آن با سازمان
  -ارزيابي عملكرد ناظرين وتعيين رتبه هاي عملكردي
  -بهره گيري از سيستم هاي نظارتي مطلوب وانجام مطالعات وتحقيقات لازم جهت ارتقاء سيستم هاي مذكور در چارچوب مصوبات شوراي پژوهش
  -برنامه ريزي آموزشي جهت انجام امور نظارتي در چارچوب مصوبات شوراي آموزش
  -تهيه وتدوين گزارش‌هاي نظارتي
  -انجام مأموريت‌هاي ابلاغي از سوي مقامات مافوق وپي گيري تا حصول نتيجه
  -اظهار نظر در به‌كارگيري نيروي انساني براي بخش هاي مختلف
ب: وظايف ارزيابي عملكرد:
  -بررسي و شناخت راه‌كارهاي اجراي ارزيابي واحدهاي مختلف سازمان حج و زيارت
  -طراحي و استقرار نظام ارزيابي عملكرد سازمان حج و زيارت
  -پيگيري و نظارت بر اجراي ارزيابي عملكرد سازمان حج و زيارت و ارائه گزارش‌هاي تحليلي
  -انجام مطالعات و تحقيقات لازم در رابطه با برنامه هاي ارزيابي عملكرد و شاخص‌هاي مورد عمل و پيگيري جهت انجام اصلاحات لازم در چارچوب مصوبات شوراي پژوهش
  -بررسي مستمر شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد و در صورت لزوم بازنگري عوامل و شاخص ها
  -تهيه و تدوين دستورالعمل‌ها ، آيين نامه ها و شاخص‌هاي ارزيابي عمكرد
  -تهيه و تدوين برنامه هاي نظارت مستمر دوره اي براي سنجش ميزان مطابقت عملكرد با اهداف ، برنامه‌ها ، دستورالعمل‌ها و ضوابط شاخص‌هاي ارزيابي
  -نظرسنجي در خصوص اثربخشي عوامل و شاخص‌هاي ارزيابي
  -تجزيه و تحليل عملكرد بخش‌هاي موجود در عمليات حج و زيارت و ارائه راه‌كارهاي لازم جهت ارتقاي سطح عملكرد اين بخش‌ها
ج: وظايف حسابرسي:
  -حسابرسي از فعاليت‌هاي مالي سازمان حج و زيارت
  -نظارت بر دريافت و مصرف اصل و منافع حاصل از وجوه مأخوذه از زائران جهت حفظ منافع آنها
  -تهيه ضوابط لازم و بررسي قراردادهاي منعقده با شركت‌هاي ( داخلي و خارجي ) به منظور اعمال قوانين و مقرّرات و معيارهاي و استانداردهاي حسابرسي
  -بررسي گزارش‌هاي تعيين قيمت تمام شده فرايندها و عمليات موجود سازمان حج و زيارت و مازاد منابع از وجوه مأخوذه و نحوه هزينه كردن آن و ابلاغ نتايج جهت اجراي آن
  -ايجاد سازوكارهاي نظارت برعملكرد مالي ( دريافت و پرداخت وحوه و اجراي امور مالي مربوط به عمليات حج و زيارت در داخل و خارج كشور و ...)
  -بررسي ترازنامه ها و گزارش‌هاي مالي و تطبيق عملكرد با بودجه مصوب
  -بررسي و بهبود سيستم‌ها و روش‌هاي مالي مورد عمل در فرايندها و عمليات‌هاي مختلف
  -رسيدگي و اظهار نظر در كليه امور مالي و حسابرسي فعّاليت‌هاي حج و زيارت
  -رسيدگي به حساب هاي بانكي مربوط به حج و زيارت
  -رسيدگي موردي و ادواري اسناد مالي و انطباق آنها با مقرّرات و مدارك و دستورات صادره
  -انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.
2-مديريت بازرسي و رسيدگي به شكايات:
  -دريافت شكايات از زائران و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و بررسي پيرامون آنها و پيگيري موارد تا اخذ نتيجه و پاسخگويي به شاكي
  -بررسي وشناخت راه‌كارهاي اجرايي تكريم زائران
  -طراحي وپياده سازي سيستم دريافت گزارش‌ها وانجام بهبود مستمر براساس بازخوردهاي حاصله از اجراي آن
  -رسيدگي وپاسخگويي به شكايات واصله طي هماهنگي وتعامل با واحدهاي تخصصي
  -تهيه وتدوين دستورالعمل هاي مورد نياز
  -اندازه گيري و سنجش ميزان رضايت زائران
  -شناسايي نيازها وانتظارات زائران وبرنامه ريزي جهت تحقق آن
  -جمع بندي شكايات در مقاطع مختلف ادواري و تجزيه وتحليل علل بروز شكايات وارائه گزارش هاي لازم
  -استقرار ، توسعه وترويج فرهنگ مديريت مشاركتي
  -نظرسنجي افكار عمومي در زمينه فعّاليت‌هاي مربوط به حج و زيارت و ارائه نتايج آن جهت سياستگذاري لازم
  -اعلام موارد تخلفات اداري مشهود كاركنان، مديران و ساير كارگزاران مرتبط به حج و زيارت در حين بررسي شكايات يا بازرسي‌هاي انجام شده به مراجع ذي‌صلاح و معاونت متبوع
  -انجام مأموريت‌هاي ابلاغي از سوي مقامات مافوق و پيگيري تا حصول نتيجه
  -بازرسي از كاروان‌ها
  -هماهنگي و همكاري با واحد بازرسي سازمان حج و زيارت
  -اخذ گزارش‌هاي بازرسي سازمان حج و زيارت از مديران كاروان‌ها
  -ارزيابي عملكرد كارگزاران حج در كاروان‌ها
  -انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.
3- مديريت طرح و برنامه و فناوري اطلاعات:
  -الف: وظايف طرح و برنامه
  -ترسيم چشم انداز، اهداف و سياست‌هاي كلان با همكاري واحدهاي ذي‌ربط
  -بررسي و اعلام نظر در خصوص قوانين ، آيين نامه ها ، تصويب نامه ها و اساسنامه هاي مربوطه در امور حج و زيارت
  -بررسي و انجام مطالعات لازم به منظور اصلاح ساختارهاي سازماني موجود در حهت تطبيق با برنامه هاي كلان و ملي ، سياست‌ها ، ضوابط و مقرّرات مربوط
  -مطالعه و بررسي مستمر سازمان و وظايف بعثه به منظورتفكيك و تقسيم صحيح وظايف ميان واحدها و جلوگيري از تكرار و تداخل وظايف
  -تعيين تعداد و عناوين پست‌هاي سازماني مورد نياز و حذف موانع و نارسايي هاي تشكيلاتي
  -بررسي و تهيه و تنظيم نمودارتشكيلاتي ، اهداف ، شرح وظايف و سازمان تفصيلي بعثه با رعايت كليه ضوابط موجود و ارائه پيشنهادهاي لازم و مراقبت بر حسن اجراي تشكيلات مصوب
  -بررسي و انجام مطالعات مستمر در خصوص نارسايي‌ها و مشكلات مربوط به سيستم‌ها ، فرايندها و روش‌هاي موجود در زمينه حج و زيارت
  -بهره برداري از مطالعات تطبيقي حج و زيارت ساير كشورها و تحليل فعاليت آنها به منظور استفاده در فرآيند برنامه‌ريزي
  -مطالعه و بررسي چالشهاي پيش‌رو در بخش حج و زيارت به منظور استفاده در برنامه ريزي‌هاي مربوطه
  -تهيه وتدوين سياست‌ها، استراتژي‌ها، برنامه هاي بلند مدت، ميان مدت و سالانه با همكاري واحدها بر اساس برنامه هاي پيشنهادي و نظارت بر آنها
  -شناخت مسائل و مشكلات اجراي طرح‌ها و بر‌نامه‌هاي حج و زيارت و موانع موجود و تعيين و تشخيص عوامل مؤثر در نحوه پيشرفت آنها
  -نيازسنجي ،سياستگذاري و برنامه ريزي در بهره گيري از تكنيكهاي مورد استفاده در تجزيه و تحليل سيستم‌ها و روش‌ها
  -انجام امور مربوط به تهيه و تنظيم ، تصويب و ابلاغ بودجه
  -همكاري ، ايجاد هماهنگي و ارتباط مستمر با ساير واحدها به منظور مبادله اطلاعات
  -مطالعه و طراحي نظام جامع سياستگذاري و برنامه ريزي حج و زيارت
ب: وظايف فناوري اطلاعات :
  -مطالعه و طراحي نظام جامع اطلاعات حج
  -سياست گذاري و تهيه و تنظيم ضوابط و چارچوب لازم براي بهره گيري از فناوري اطلاعات
  -تشخيص و حل مشكلات نرم افزاري و سخت افزاري موجود در سطح بعثه
  -نيازسنجي نرم افزاري،سخت افزاري بعثه و برنامه ريزي و پيگيري جهت تأمين آنها
  -سياست گذاري و تهيه تنظيم ضوابط و چارچوب لازم براي بهره گيري از فن آوري اطلاعات
  -تشخيص و حل مشكلات نرم افزاري و سخت افزاري موجود در سطح بعثه
  -تهيه وتنظيم دستورالعمل و ضوابط نگهداري ازسيستم‌هاي نرم افزاري و سخت افزاري در سطح بعثه
  -انجام مطالعات لازم به منظور تدوين چارچوب آماري و اطلاعاتي و دستورالعمل‌هاي اجرايي آن به منظور شناسايي نيازهاي آماري در اين بخش
  -ايجاد پايگاه اطلاعات آماري در زمينه هاي مختلف به منظور پشتيباني اطلاعاتي
  -تهيه و تنظيم و اجراي طرح‌هاي آماري
  -ارائه سرويس اينترنت و افزايش پهناي باند اينترنت تا حد مطلوب
  -نظارت بر طراحي، برنامه نويسي، تهيه نرم افزار هاي رايانه اي و بانك‌هاي اطلاعاتي بعثه
  -نظارت بر طراحي و ايجاد سيستم‌هاي اطلاعات مديريت، اتوماسيون اداري، سيستم‌هاي Paper less در واحدهاي مختلف بعثه
  -طراحي و راه اندازي، نگهداري و توسعه شبكه هاي ارتباطي LAN، WAN
  -بازنگري و بهينه سازي و بازمهندسي كليه سيستم‌هاي نرم افزاري مورد استفاده در بعثه
4- مديريت ارزشيابي:
  -تهيه و تدوين ضوابط ، معيارها و دستورالعمل هاي ارزشيابي
  -بررسي و شناخت راه‌كارهاي اجراي طرح ارزشيابي در واحدهاي مختلف نمايندگي ولي فقيه در حج و زيارت
  -طراحي و استقرار نظام ارزشيابي در واحدهاي نمايندگي ولي فقيه در حج و زيارت
  -بررسي مستمر شاخص‌هاي ارزشيابي عملكرد و در صورت لزوم بازنگري عوامل و شاخص‌ها
  -تهيه و تدوين برنامه هاي نظارت مستمر دوره اي براي سنجش ميزان مطابقت عملكرد با اهداف ، برنامه ها ،دستورالعمل ها و ضوابط شاخص‌هاي ارزشيابي
  -تعيين اثربخشي اجراي برنامه بر اساس شاخص ها و روش‌هاي مناسب
  -تجزيه و تحليل نتايج ارزشيابي و ارائه راه‌كارهاي لازم جهت ارتقاي سطح عملكرد واحدها
  -اجراي بر نامه هاي ارزشيابي عملكرد و ارائه گزارش‌هاي تحليلي
  -برنامه ‌ريزي و پي‌گيري اجراي برنامه‌هاي ارتقاء سلامت اداري در سطح واحدهاي بعثه
  -نظارت بر انجام امور مالي بعثه و حسابرسي از آن و نيز بررسي عملكرد مالي با بودجه مصوب و تهيه گزارش‌هاي لازم